Cele fundacji

 

Celami Fundacji są:

 1. ochrona zwierząt i ich praw, występowanie z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych w zakresie ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tym zakresie
 2. zapewnienie godnego pochówku dla zwierząt, bezpiecznego dla środowiska naturalnego, poprzez budowanie i uruchamianie kolumbariów z uwzględnieniem funkcjonowania zwykłych cmentarzy dla zwierząt 
 3. współpraca oraz tworzenie schronisk i ośrodków terapii dla zwierząt
 4. organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, wolontariuszy i osób prywatnych w zakresie propagowania właściwego stosunku do zwierząt
 5. pomoc materialna dla ludzi opiekujących się zwierzętami 
 6. działalność charytatywna, edukacyjna i kulturalna w zakresie 
 • a) ochrony środowiska naturalnego 
 • b) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
 • c) inicjowania i popierania krajowej i międzynarodowej współpracy sprzyjającej ochronie zwierząt
 • d) wspierania rozwoju terapii dla zwierząt i ich opiekunów
 • e) promocji wolontariatu, zdrowego trybu życia, praw konsumentów

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez

 1. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim
 2. wykonywanie zabiegów chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną
 3. wykup, dzierżawę gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo oraz budowę kolumbariów i zwykłych cmentarzy dla zwierząt
 4. interwencje w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt, nagłaśnianie i wydawanie publicznych oświadczeń w takich sprawach
 5. tworzenie i propagowanie światopoglądu wolnego od okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt
 6. popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy środowiska naturalnego oraz ochrony praw zwierząt
 7. tworzenie miejsc pochówku dla zwierząt bezpiecznego dla środowiska 
 8. tworzenie wyspecjalizowanych miejsc zajmujących się opieką dla zwierzą
 9. organizacja zbiórek na rzecz pomocy pomocy zwierzętom
 10. wspieranie schronisk dla zwierząt oraz osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, pozyskiwanie sponsorów dla ich działań
 11. organizacja festiwali i imprez artystycznych; 
 12. współpraca naukowa z ośrodkami w kraju i zagranicą
 13. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej, promocyjnej
 14. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych
 15. prowadzenie gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych
 16. organizowanie ośrodków kultury ekologicznej
 17. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki 
 18. doradztwo w zakresie związanym z działalnością Fundacji oraz tworzenie banków informacji
 19. prowadzenie badań w zakresie związanym z działalnością fundacji oraz monitoring przyrodniczy 
 20. wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, ochrona praw zwierząt, ochroną praw konsumentów
 21. dystrybucję publikacji ekologicznych.

 

Przychody Fundacji 

 1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  a. darowizn, spadków, zapisów,
  b. dotacji i subwencji osób prawnych,
  c. zbiórek i imprez publicznych, 
  d. majątku Fundacji i odpłatnej działalności statutowej,
  e. grantów 
  f. odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 3. Fundacja może ze zgromadzonych środków zatrudniać pracowników, realizujących cele statutowe Fundacji.

 

 
 

Script logo