O fundacji

 

Dane rejestrowe Fundacji :

WR. VI NS-REJ.KRS/027660116/062 

Sygnatura sprawy:  12.09.2016 r. 

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ we WROCŁAWIU.
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
dla podmiotu: FUNDACJA "DOBRA PRZYSTAŃ DLA ZWIERZĄT". WROCŁAW 
dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych. Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 

Organy Fundacji 

  1. Organem Fundacji jest Zarząd.
  2. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych na pięcioletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
  3. W skład Zarządu wchodzi Fundator jako jego Prezes.
  4. Pierwszy skład Zarządu jest w całości powoływany przez Fundatora.
  5. Kolejni członkowie zarządu są powoływani jednomyślną uchwałą Zarządu.
  6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
  7. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a) reprezentacja Fundacji na zewnątrz
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
e) podjęcie uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji
f) zmiana statutu Fundacji
g) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji.

 

 

 

Script logo